تحصیلات در اهواز

قبل از تشرف به نجف اشرف در اهواز کتاب "شرح شمسیه" و اوائل کتاب "رسائل" شیخ انصاری را نزد آیت الله آقا شیخ میرزا جعفر انصاری و کتاب "شرح تجرید" و اوائل کتاب "مکاسب" را نزد آیت الله سید محمد تقی آل طیب خواند.

پس از مراجعت از نجف اشرف و اقامت در اهواز به مدت ٩ سال در این شهر جهت طلاب دینی مدرسه علمیه آل طیب دروس مقدمات تا شرح لمعه، منطق و شرح منظومه و در منزل به تدریس ادبیات عرب، اصول فقه و فلسفه اشتغال داشت شاگردان ایشان در منزل عمومآ از دانش آموزان رشته ادبی، دبیران عربی، دبیرستانهای اهواز، کارمندان شرکت نفت و دانشجویان تشکیل میشود. خودشان در این مورد مینویسند:

"عده ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران یا دانشکده الهیات دانشجو بودند بعد از ثبت نام در تهران به اهواز مراجعت کردند و در اهواز فقه، اصول فقه و ادبیات عرب را نزد اینجانب میخواندند و موقع امتحان به تهران میرفتند و امتحان میدادند که همه آنها در امتحانات موفق شدند و لیسانس گرفتند."

اهواز 1333

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است