اجازات از آیات عظام

· اجازه روایتی مفصل از آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی

· اجازه روایتی مختصر از آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی آقا سید محسن حکیم

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی آقا سید ابوالقاسم خوئی

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی حضرت امام خمینی

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری

· اجازه روایتی و امور حسبیه از آیت الله العظمی مرعشی نجفی

· اجازه امور حسبیه از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی آقا شیخ محمد علی اراکی

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی آقا شیخ محمد فاضل لنکرانی

· اجازه امور حسبیه از آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است